Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. ogłasza konkurs plastyczny na zaprojektowanie wymarzonego placu zabaw. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Pana Marcina Witko.


CELE KONKURSU


• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
• udostępnienie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych,
• umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji placu zabaw,
• stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany
   pomysłów na wspaniały plac zabaw.

 

REGULAMIN KONKURSU


• konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego

• technika prac dowolna, format od A4 do A3,

• każdy uczestnik może wykonać 1 pracę przedstawiającą swój wymarzony plac zabaw,

• prace wykonane grupowo nie będą oceniane,

• wymagane wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki

• dostarczenie prac plastycznych do siedziby Tomaszowskiego TBS przy ul. Majowej 15
w Tomaszowie Mazowieckim, w nieprzekraczalnym terminie, do 25 maja 2018 r do godz. 15:00.

 

OCENA I NAGRODY


1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez komisję konkursową
powołaną przez Zarząd Tomaszowskiego TBS.

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa a jej wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2018 r na obchodach Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego na płycie placu Kościuszki. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych podczas imprezy środowiskowej.
Autorzy prac nagrodzonych otrzymają atrakcyjne nagrody, np. rower.

3. Bezstronne jury oceni prace biorąc pod uwagę:
– oryginalność kompozycji,
– estetykę wykonania,
– zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.

4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach wiekowych:
– klasy przedszkolne,
– klasy szkoły podstawowej.

5. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta. Opiekunowie laureatów o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 )oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora oraz w Internecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

 


METRYCZKA


1.IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY……………………………………………


2.KLASA I NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………


3. WIEK AUTORA…………………………………………………………………………


4. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO…………………………………………………


5. TELEFON I E-MAIL……………………………………………………………………


 

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR"
lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak
przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie,
znajduje się w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close